Účel

Túto aplikáciu som sa rozhodol napísať najmä z dvoch dôvodov. Ako prvý bola potreba urobiť jednoduchú sadu testov, kde by si mohli študenti sami testovať svoje vedomosti spôsobom, ktorý im je v súčasnosti blízky, tzn. cez webový prehliadač. Druhý dôvod bol prozaický, nenašiel som žiadnu inú, ktorá by poskytovala jednoduchý spôsob overenia vedomostí a zároveň i možnosť doučiť sa (zobrazením správnych odpovedí) bez nutnosti akejkoľvek registrácie.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, nebudem sa snažiť urobiť z toho aplikáciu pre učiteľov, v zmysle zhromažďovania výsledkov, ich zasielania hocikam, obmedzovania doby trvania testu a podobne. Je to celé určené pre študentov, čo však nevylučuje aby použitie týchto testov zahrnuli učitelia aj počas vyučovania. Kategórie testov i testy samotné nie sú obmedzené na tie vymenované a v prípade záujmu ma môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára z mojej webovej stránky, prípadne cez tam uvedený XMPP kanál.

Popis činnosti

Aby to študenti nemali až také jednoduché, je z každého testu vždy náhodne vybratých desať otázok (ak ich je v teste viac ako desať) a jednotlivé odpovede majú vždy náhodné poradie. Tým je zabezpečené, že pravdepodobnosť dvoch rovnakých testov je nízka (nie však vylúčená). Testy majú dva typy otázok – s jednou odpoveďou a s viacerými odpoveďami. Pri otázkach z jedinou správnou odpoveďou študent nemôže vybrať viac odpovedí, pri otázkach s viacerými správnymi odpoveďami môže vybrať aj všetky odpovede. Po vyplnení testu je potrebné test odoslať kliknutím na tlačidlo Vyhodnotiť, ktoré je na konci testu.

Pri hodnotení je spočítaný a zobrazený počet správnych odpovedí, i celkový počet správnych odpovedí. V prípade, že študent odpovedal i nesprávne, je zobrazený aj počet nesprávnych odpovedí. Celková úspešnosť je potom vyjadrená percentuálne, pričom od správnych odpovedí je odpočítaný počet nesprávnych odpovedí. Záporné percentá sú nahradené nulou…

Pod hodnotením sú potom znova zobrazené otázky vyplneného testu, pričom je v každej otázke vyznačená správna odpoveď(e) v prvom stĺpci a v druhom stĺpci je označená odpoveď študenta – správna alebo nesprávna. Ak študent na správnu odpoveď neodpovedal, i toto je označené. Jednotlivé správne/nesprávne odpovede sú označené graficky, verím že dostatočne zrozumiteľne.

Podmienky použitia

Všetok zobrazený text je dostupný za podmienok licencie Creative Commons — Uveďte pôvod a Zachovajte licenciu 4.0 — CC BY-SA 4.0. Testy môžete používať na akýkoľvek účel (teda i komerčný) a testy môžete:

zdieľať
tzn. rozmnožovať a distribuovať v ľubovoľnom formáte,
upraviť
zmeniť, rozšíriť, …

A to pod podmienkou dodržania:

uviesť pôvod
s každou kópiou alebo úpravou diela musíte uviesť odkaz na pôvodnú stránku,
zachovať licenciu
každú kópiu alebo úpravu musíte šíriť pod rovnakou licenciou.

Upozornenie

Akékoľvek neštandardné použitie môže (a bude) viesť k zablokovaniu prístupu!

Poďakovanie

Týmto vyjadrujem poďakovanie všetkým zúčastneným na vývoji programovacieho jazyka Python a webového rozhrania Flask, na ktorých je táto aplikácia založená. Ako aj webového servera Nginx, aplikačného servera uWSGI. Ďakujem aj autorovi skriptu circles, ktorý slúži na zobrazenie kruhového grafu výsledku.

Pre tých, ktorí to nevedia, všetky vyššie použité prostriedky sú slobodným a/alebo otvoreným softvérom!